Welkom op deze website

Kritiek op Kifid

Een initiatief van Shureluck B.V. en Stichting Shureluck

Waarom deze website?

Waarom
deze website?

Deze website is gelanceerd naar aanleiding van de wijziging van de reglementen van Kifid per 1 april 2022. Door deze wijziging kan Kifid op basis van ‘kennelijke ongegrondheid’ weigeren een klacht in behandeling te nemen (artikel 3, lid 6). Daarvan is volgens Kifid sprake als ‘op basis van wetgeving of eerdere uitspraken onmiddellijk duidelijk is dat een klacht geen kans van slagen heeft‘.

Een door ons op 5 mei 2022 ingediende klacht over een beleggingsverzekering van Achmea werd op basis van kennelijke ongegrondheid reeds op 15 juli 2022 afgewezen voor behandeling. Deze beslissing was voldoende om te begrijpen dat Kifid haar beleidsagenda inzake beleggingsverzekeringen coûte que coûte wil realiseren en ‘kennelijke ongegrondheid‘ hiervoor gebruikt, beter misbruikt. Dat is buitengewoon onredelijk en bovendien strijdig met de richtlijn ADR Consumenten waarin is bepaald dat iedere Consument recht heeft op een ‘eerlijke, openbare behandeling van een klacht binnen een redelijke termijn door een onafhankelijk en onpartijdig lichaam‘. Zie hier voor een toelichting op de beleidsagenda.

Onredelijk blijkt ook de inhoudelijke behandeling van klachten over complexe producten die voor 1 april 2022 zijn ingediend bij Kifid. Het negeren dan wel het bewust verkeerd interpreteren van jurisprudentie (CvB dan wel Gerechtelijk) zijn daarbij leidend. Op de pagina Voorbeelden zullen kenmerkende beslissingen van Kifid worden gepresenteerd.

Deze twee ontwikkelingen hebben ons er toe gedwongen het vertrouwen in Kifid op te zeggen. Wij hebben de Voorzitter van de Geschillencommissie daarbij medegedeeld dat de gang van zaken voor ons aanleiding zou vormen om deze website te lanceren. Daarop volgde de schorsing van Shureluck.

Wij gaan op deze website uitgebreid in op de door Kifid gebruikte argumenten voor de schorsing. Tevens lichten we toe hoe de schorsingsprocedure van Kifid zich verhoudt tot de schorsingsprocedure van bijvoorbeeld advocaten of accountants.

Wij nodigen via deze website journalisten, juristen, advocaten, belangenbehartigers en Consumenten uit om goed onderbouwde kritiek op Kifid met ons te delen en via de website –eventueel geanonimiseerd- te publiceren. Mocht blijken dat de partijdigheid van Kifid niet denkbeeldig is dan zal Kifid zal in haar huidige vorm moeten ophouden te bestaan en vervangen worden door een uit publieke middelen gefinancierde, onpartijdige ADR (Alternative Dispute Resolution) instelling als alternatief voor de gerechtelijke procedure.