Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Shureluck B.V. en Stichting Shureluck, per 1 februari 2019

Door van onze diensten gebruik te maken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees de voorwaarden daarom zorgvuldig door.

1. Toepasselijkheid

1.1 Shureluck B.V. en Stichting Shureluck, hierna tezamen Shureluck, is een financieel-juridisch recherchebureau gespecialiseerd in het oplossen van unieke en collectieve financiële – en handelsgeschillen.

  • Shureluck B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74317792.
  • Stichting Shureluck is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74843362.

1.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht of andere rechtsbetrekking tussen Shureluck en een wederpartij (hierna: de “cliënt”).

1.3 Ook de door Shureluck bij de uitvoering van enige opdracht ingeschakelde personen, inclusief eventuele derden kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op aanvullende diensten aan en vervolgopdrachten van de desbetreffende cliënt.

1.5 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend als, en voor zover, zij schriftelijk zijn bevestigd door leverancier.

1.6 Algemene inkoopvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij zij door leverancier schriftelijk zijn aanvaard.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen leverancier en de klant komt tot stand door:

  1. Verzending door de klant van het daartoe bestemde online inschrijving- of aanmeldingsformulier of,
  2. De door leverancier en de klant getekende schriftelijke bevestiging of
  3. Door schriftelijke bevestiging door leverancier aan de klant van diens per e-mail of telefoon verzonden of aangeboden aanmelding of opdracht.

3. Inspanningsverbintenis en zorgvuldigheid

3.1 Shureluck zal de benodigde zorgvuldigheid betrachten die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden verwacht.

3.2 De cliënt zal aan Shureluck alle feiten en omstandigheden die mogelijk van belang kunnen zijn voor de juiste en zorgvuldige uitvoering van de diensten aan Shureluck vermelden. Dit betekent dat de cliënt in ieder geval alle door Shureluck relevant geachte gegevens en informatie aan Shureluck dient te overleggen. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle overgelegde gegevens en informatie.

3.3. Shureluck verricht haar diensten uitsluitend op basis van een inspanningsverbintenis tot het bereiken van een beoogd resultaat, maar is nimmer verplicht tot het bereiken van dat beoogde resultaat.

4. Inschakelen van andere personen

4.1 Shureluck is bevoegd de opdracht onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personen te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

4.2 Bij de selectie van anderen, mogelijke derden daaronder inbegrepen, zal Shureluck de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

4.3 De cliënt machtigt hierbij Shureluck om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

5. Gebruik van internet en e-mail

5.1. Shureluck streeft naar een zo efficiënt mogelijke wijze van communicatie met haar cliënt en zal daarbij gebruik maken van het internet, e-mail en andere mogelijke elektronische technieken. Shureluck zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen ter beveiliging van haar elektronische systemen en communicatietechnieken, maar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit overgebrachte virussen, computerwormen, spy sofware of andere onbedoeld en onbewust door Shureluck overgebrachte bedreigingen voor elektronische systemen.

5.2. Het verzenden van e-mailberichten geschiedt ongeëncrpyteerd, tenzij de cliënt hier uitdrukkelijk tijdig om verzoekt. Shureluck is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het onrechtmatig verkrijgen van e-mailberichten door derden.

5.3. Wanneer de cliënt niet binnen een redelijke termijn of binnen de afgesproken termijn een reactie verkrijgt van Shureluck op e-mailberichten, dient de cliënt te verifiëren of het elektronisch verkeer van of naar Shureluck is onderbroken of op andere wijze is geblokkeerd. Shureluck is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet of niet tijdig ontvangen van berichten als gevolg van spam filters, onderbrekingen, storingen of andere problemen die optreden in het elektronisch communicatieverkeer.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Mogelijke aansprakelijkheid van Shureluck voortvloeiend uit haar werkzaamheden is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Shureluck gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

6.2. In het geval dat er om wat voor een reden dan ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit artikel genoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Shureluck met betrekking tot de desbetreffende opdracht in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, exclusief verschotten en omzetbelasting. 6.3. Bij de uitvoering van interim-opdrachten is in afwijking van het twee lid van dit artikel de aansprakelijkheid van Shureluck beperkt tot het aan de betreffende cliënt in rekening gebrachte bedrag over de laatste drie maanden van het desbetreffende jaar.

6.4. Shureluck is nimmer aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is derhalve uitgesloten.

6.5. Cliënt vrijwaart Shureluck voor aanspraken van derden.

6.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Shureluck aansprakelijk is.

7. Tarieven en declaraties

7.1. Het honorarium van Shureluck wordt berekend aan de hand van het door de betrokken medewerker gewerkte aantal uren vermenigvuldigd met het standaard uurtarief of het expliciet overeengekomen uurtarief, tenzij Shureluck een vast totaalbedrag of een aanbetaling met een succesfee bij aanvang van de opdracht met de cliënt is overeengekomen. Shureluck heeft het recht het gehanteerde uurtarief dan wel het vaste totaalbedrag en/of de in rekening gebrachte vergoedingen te wijzigen, indien in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden dat zij vasthoudt aan de hiervoor genoemde bedragen. Shureluck is voorafgaande aan haar dienstverlening gerechtigd van cliënt een voorschot op het honorarium en de te maken kosten te verlangen. Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

7.2. De daadwerkelijk door Shureluck ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten worden separaat in rekening gebracht. Shureluck brengt geen zogenaamde kantoorkosten in rekening.

7.3. Shureluck factureert de voor de cliënt uitgevoerde diensten in beginsel op maandelijkse basis, tenzij Shureluck en de cliënt anders zijn overeengekomen.

7.4. Shureluck heeft het recht hetgeen zij al dan niet voorwaardelijk van cliënt te vorderen heeft of zal hebben te verrekenen met hetgeen zij aan cliënt verschuldigd is of zal worden.

7.5. Betaling van declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum van de declaratie.

7.6. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de declaraties komen voor rekening van cliënt.

7.7. Shureluck zal zorg dragen dat gelden en andere vermogensbestanddelen, niet zijnde de haar toekomende voorschotten en honoraria, die toebehoren aan de cliënt rechtstreeks aan de rechthebbende dan wel aan de daartoe bestemde stichting ter zake van derdengelden worden overgemaakt, zodat de hiervoor genoemde gelden en vermogensbestanddelen nimmer tot het vermogen van Shureluck zullen gaan behoren.

8. Intellectueel eigendom

8.1 Alle door Shureluck in opdracht van de cliënt opgestelde stukken, waaronder onder andere begrepen worden adviezen, notities, processtukken en/of artikelen mogen door de cliënt – behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Shureluck – niet worden verstrekt aan derden dan wel anderszins worden verspreid. Alle door Shureluck in opdracht van de cliënt opgestelde adviezen of andere stukken zijn uitsluitend bedoeld voor de cliënt en derden kunnen daarop geen beroep doen.

9. Toepasselijk Recht

9.1. De rechtsverhouding tussen Shureluck en de cliënt is exclusief onderworpen aan Nederlands recht.

9.2. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, met behoud van de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep en cassatieberoep.

10. Verkrijging en wijziging van algemene voorwaarden

10.1. Deze algemene voorwaarden kunnen ook worden geraadpleegd op de website van Shureluck: www.shureluck.nl.

10.2. Op verzoek van een (potentiële) cliënt zullen deze algemene voorwaarden eveneens per e-mail of gewone post worden toegezonden.

10.3. Shureluck is te allen tijde bevoegd eenzijdig deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe opdrachten en op lopende opdrachten met ingang van het moment van wijziging.

Culemborg, 1 mei 2023.