Commissie leden

Leden van de Geschillencommissie staan vermeld op de website van Kifid, inclusief hun huidige betrekkingen: https://www.kifid.nl/organisatie/

Als commissieleden er opmerkelijke functies en/of werkzaamheden op nahouden zal dat op deze pagina worden toegelicht.

Zier hier voor het LinkedIn profiel.

Netwerkcorruptie 

Netwerkcorruptie bij het functioneren van Kifid komt tot uitdrukking door de innige banden die dit commissielid onderhoudt met de verzekeringsbranche, de Universiteit van Amsterdam en de Open Universiteit. De positie en het functioneren van H. vormt de opmaat tot de introductie van de term ‘Netwerkcorruptie‘.

1] Een groot deel van leden van de Geschillencommissie en een deel van de secretarissen maken onderdeel uit van het netwerk van H. Zij zijn bij hem of collega’s gepromoveerd en/of werken ook voor ACIS en/of zijn collega’s van hem bij o.a. de Open Universiteit. Ook onderling zijn er diverse verbanden. Hierbij is de scheidslijn tussen onderlinge onafhankelijkheid en onpartijdigheid dun, maar beide zijn in ieder geval niet optimaal:

  • Zie hier voor een schematisch overzicht van zijn netwerk.
  • Zie hier voor een lijst met OU promovendi waarbij H. optrad als promotor en die opvallend vaak bij Kifid in dienst zijn getreden.
  • Zie hier voor  de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar H, verricht door Andrea Lubberts als onderdeel van haar scriptie.

2] Die onderlinge partijdigheid komt ook naar voren in wrakingsverzoeken. In  2017-305 wordt H. gewraakt, een verzoek om hem te verwijderen als Commissielid voor de behandeling van een specifieke klacht.  De consument trekt zijn onafhankelijkheid in twijfel vanwege het feit dat H. directeur is van ACIS en daar – aantoonbaar-  financiële middelen vanuit de verzekeringsbranche ontvangt. In plaats van dit uit te zoeken, wordt het slechts aan H. gevraagd. Die ontkent en wordt geloofd waarop het wrakingsverzoek wordt afgewezen. Dit terwijl in verslagen van ACIS en UvA én het Verbond van Verzekeraars staat dat deze laatste zowel UvA en het ACIS sponsort. De consument kan er dus niet op vertrouwen dat een wrakingsverzoek onpartijdig wordt beoordeeld.

  • De relatie tussen het Verbond van Verzekeraars met de Universiteit van Amsterdam wordt door de laatste als volgt bevestigd:
    De leerstoel Verzekeringseconomie (Risk and Insurance), die mogelijk gemaakt wordt door het Verbond van Verzekeraars, stelt L. in staat om, op basis van inzichten uit zijn wetenschappelijk onderzoek, samen met zijn onderzoeksgroep een actieve rol te spelen in het debat over de nieuwe architectuur voor regulering en supervisie van verzekeraars en pensioenfondsen. Met het mogelijk maken van de leerstoel wil het Verbond van Verzekeraars een bijdrage leveren aan praktisch wetenschappelijk onderwijs en toegepast onderzoek naar de financiële sector, in het bijzonder verzekeringen. Het Verbond van Verzekeraars biedt hiertoe financiële ondersteuning aan het ACIS’.
  • Deze mededeling wordt door het Verbond van Verzekeraars ook bevestigd. Zie hier voor een screenprint van deze mededeling.
  • Download hier de brochure van de leergang Verzekeringsrecht en bestudeer de programmaleiding. Let daarbij op de positie van Prof. W.K., werkzaam bij Nationale Nederlanden(!)

3] Een voorbeeld van hoe het netwerk van H. opereert zijn de door ACIS georganiseerde symposia. In 2016, 2017 en 2018 organiseert H. een aantal symposia. Gedeeltelijk gefinancierd door het Verbond van Verzekeraars waardoor diverse deelnemers, waaronder medewerkers van verzekeraars gratis toegang verkrijgen. Een secretaris van Kifid (!) (D.v.S) verzorgt in 2018 een presentatie.

4] De invloed van H. is schokkend groot. Zie hier voor een overzicht van het aantal behandelde zaken. Hieruit blijkt dat hij alleen 25%(!) van alle klachten heeft afgehandeld, terwijl een normale toewijzing bij 40 commissieleden ongeveer 2,5% zou mogen zijn. Stand van zaken per mei 2022. Het mag duidelijk zijn dat Consumenten met hun klacht vrijwel onbeperkt in het ongelijk zijn gesteld, ten faveure van de Verzekeraar of Bank. Een voorbeeld van zijn werkwijze staat op deze site uitgewerkt.