Bestuurders

Kifid is een stichting die bestaat uit drie organen:

  • Het Dagelijkse Bestuur
  • Een Geschillencommissie
  • Een Commissie van Beroep

Zie hier voor het organogram (https://www.kifid.nl/organisatie/organogram/)

De voorzitter van het Dagelijkse Bestuur en de voorzitter van de Geschillencommissie verdienen, en krijgen, speciale aandacht op deze website. Privacyregels verhinderen het noemen van namen dus verwijzen wij naar de website van Kifid waar de organisatie wordt toegelicht: https://www.kifid.nl/organisatie

Tevens zal de positie dan wel het functioneren van Commissieleden en Secretarissen worden becommentarieerd als daar een goede aanleiding voor is.

Er is reden waarom wij deze bestuurders nader willen duiden. Beide hebben een relatie met de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voorafgaand aan hun benoeming bij Kifid op 1 januari 2017.

De afdeling bestuursrechtspraak is de hoogste, algemene bestuursrechter in Nederland. Zij doet uitspraken over geschillen tussen burgers en de overheid, [waaronder de Belastingdienst], maar ook over geschillen tussen overheden onderling. De afdeling Bestuursrecht van de Raad van State heeft een bijdrage geleverd aan wat in de volksmond bekend is geworden als het ‘Toeslagenschandaal’.

De toeslagenaffaire (ook wel kinderopvangtoeslagaffaire of toeslagenschandaal) is een Nederlandse politieke affaire als gevolg van onterechte fraudeverdenkingen met toeslagen en een streng terugvorderingsbeleid van de Rijksoverheid. De zaak haalde de pers met kinderopvangtoeslagen, maar later bleek dat er soortgelijke problematiek speelde bij terugvordering van huurtoeslag, zorgtoeslag, kind-gebonden budget en inkomstenbelasting. Hoewel de problematiek rondom de ‘Toeslagen’ al speelde vanaf 2004, kreeg deze pas vanaf 2017 aandacht en werd het een affaire.

Het Toeslagenschandaal heeft geleid tot een parlementaire enquête die de veel zeggende titel ‘Ongekend Onrecht’ heeft gekregen. Volgens onderzoeken was er in sommige gevallen sprake van institutioneel racisme, institutionele vooringenomenheid en schending van de grondbeginselen van de rechtsstaat.

Onterecht van fraude beschuldigde ouders zijn door de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in de steek gelaten. De misstanden hebben geleid tot onderstaande excuses, geplaatst op de openingspagina van de website van de Raad van State:

Verificatie van de feiten wijst uit dat Kifid wordt geleid door twee bestuurders die aantoonbaar werkzaam zijn geweest bij de Raad van State ten tijde van het Toeslagenschandaal. Van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur staat bovendien vast dat hij als Staatsraad besluiten heeft genomen waar de Raad van State nu openlijk haar excuses voor aanbiedt. Zie onderstaand.

Dit zijn zorgelijke vaststellingen. Zijn deze twee bestuurders wel in staat om een Consument vriendelijke organisatie te creëren en te handhaven met de Richtlijn ADR Consumenten in gedachten?

Hieronder volgt meer gedetailleerde informatie over beide bestuurders:

De  voorzitter is op 1 januari 2017 aangetreden als voorzitter van het dagelijkse bestuur van de Stichting Kifid. Hij is nog steeds werkzaam als Staatsraad bij de afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State. Op zijn (inmiddels verwijderde!) LinkedIn profiel is de maatschappelijk toch behoorlijk relevante, functie als voorzitter van het dagelijks bestuur van Stichting Kifid niet vermeld:

De voorzitter heeft aantoonbaar hoger beroepzaken afgehandeld in het Toeslagenschandaal. Een goed voorbeeld daarvan is te lezen in een uitspraak van 17 januari 2018:

In zijn rol als Staatsraad bij de Raad van State, bevestigde hij een uitspraak van de rechtbank Overijssel. Een ouder die een uitgave van €190,21 niet kon verantwoorden werd een ‘besluit tot nihil stelling’ van de Belastingdienst Toeslagen opgelegd met terugvordering van €18.067 aan reeds betaalde en aan kinderopvang bestede voorschotten over 2012 (ECLI:NL:RVS:2018:137). Lees deze uitspraak hier.

Het uitsprakenregister van de Raad van State vermeld veel meer uitspraken van deze bestuurder. Te referentie vermelden wij de volgende uitspraken:

De voorzitter van de Geschillencommissie is op 1 januari 2017 aangetreden voor een eerste termijn van vijf jaar. Zij is (ook) afkomstig van de Raad van State (RvS), net zoals de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Kifid. Bij de RvS is zij tussen 2013 en 2016 actief geweest als Directeur van de afdeling Bestuursrechtspraak. De timing van haar aantreden op 1 januari 2017 is goed gepland, net voordat de bom barstte inzake het Toeslagenschandaal. Onderstaand een overzicht dat zij bij haar LinkedIn profiel heeft geplaatst:

Geen informatie gemeld over potentiële belangenverstrengeling

Op het LinkedIn profiel van de voorzitter is geen informatie vermeld over een andere, niet-onbelangrijke, functie die zij op zich heeft genomen. Dit betreft het voorzitterschap van de Vereniging voor Financieel Recht (Bron: https://www.vvfr.nl/index.php/bestuursleden)

In artikel 4 van de statuten van deze vereniging is bepaald dat leden van de vereniging o.a. werknemers kunnen zijn van financiële instellingen (bijvoorbeeld banken of verzekeraars) of advocaten die de belangen van financiële instellingen verdedigen en namens hen optreden. Zie hier voor een nadere introductie van deze Vereniging (vastgesteld op 14 december 2023).

Een voorzitter van de Geschillencommissie Kifid, die stelt onafhankelijk en onpartijdig klachten over financiële producten en financiële diensten te behandelen, moet de schijn van belangenverstrengeling verre van zich werpen. Dat doet zij niet door deze functie te vervullen en bewust niet te vermelden op haar LinkedIn pagina. Blijkbaar heeft zij redenen om deze functie niet te vermelden. Wellicht omdat deze functie als niet passend zou kunnen worden beoordeeld? Dat verhindert mevrouw niet van het organiseren van een gezellige bijeenkomst bij een vooraanstaand Zuid-as kantoor (zie hier voor een sfeerimpressie).

Zij wil niet aan haar verleden bij de Raad van State en haar voorzitterschap van de Vereniging voor Financieel Recht worden herinnert.

Mevrouw  reageerde in haar schorsingsbesluit als volgt  op de aangeleverde bewijzen:

Uw insinuaties over de medewerkers van Kifid, over mij en over de voorzitter van het bestuur van Kifid zijn zeer ongepast en bovendien onjuist‘.